<rp id="ele68"></rp>

  ?èn LED “?i ch?m – SLOW” 400×400 + Ch?p vàng D300

  68

  Kh?ng s? d?ng ?i?n l??i, ít ph?i duy tu, b?o d??ng, có th? l?p ??t ? ??a hình ph?c t?p… là nh?ng ?u ?i?m n?i b?t c?a h? th?ng ?èn tín hi?u giao th?ng GUANGAN (ch?p vàng) s? d?ng pin n?ng l??ng m?t tr?i ?ang ???c s? d?ng ? m?t s? tuy?n ???ng ? Vi?t Nam. Vi?c l?p ??t các ?èn vàng c?nh báo nguy hi?m này ?? góp ph?n h?n ch? ?áng k? nh?ng v? tai n?n giao th?ng.

  Th?i gian g?n ?ay, t?i nhi?u ng? ba, ng? t?, … xu?t hi?n các c?t ?èn c?nh báo nguy hi?m (ch?p vàng). Các c?t ?èn này cao 2,5 – 5 m, ???c g?n m?t hay nhi?u bóng ?èn led màu vàng. Trên ??nh các c?t ?èn là t?m pin s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i kích th??c 30 cm x 40 cm ?? h?p th? ánh sáng chuy?n hóa thành ?i?n n?ng giúp cho các bóng ?èn led lu?n nh?p nháy 24/24 gi?.

  C?u t?o c?a các ?èn ch?p vàng g?m: h? th?ng tr? ??, ?èn led ch?p vàng, t?m pin n?ng l??ng m?t tr?i, ?c quy, m?ch ?i?n… H? th?ng ?èn này ho?t ??ng hoàn toàn t? ??ng nên ti?t ki?m ???c chi phí duy tu, s?a ch?a. ?èn này th??ng ???c l?p ??t t?i nh?ng ?o?n ???ng cong, cua; ???ng giao nhau kh?ng ?? ?i?u ki?n ?? l?p ?èn xanh – ??, ?o?n ???ng th??ng x?y ra tai n?n ho?c va ch?m giao th?ng. Nh? ?èn c?nh báo này, t? xa, lái xe có th? d? ?oán tình hình ?o?n ???ng phía tr??c, t? ?ó ch? ??ng phòng tránh; ng??i ?i?u khi?n ph??ng ti?n s? gi?m t?c ?? và chú y quan sát nên h?n ch? ?áng k? tai n?n, va ch?m giao th?ng do phóng nhanh, v??t ?u.

  Ngoài ra, các tr? ?èn tín hi?u s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i có th? tích l?y n?ng l??ng và duy trì ho?t ??ng c?a ?èn tín hi?u lên ??n 48 gi?; tr? ?èn này kh?ng s? d?ng ngu?n ?i?n l??i nên vi?c l?p ??t c?ng ??n gi?n, kh?ng ph?i ?ào ???ng ?? ??u n?i h? th?ng ?i?n; t? xa, các lái xe ?? có th? nh?n bi?t ???c tín hi?u màu vàng. Anh Nguy?n V?n Minh, lái xe khách tuy?n Hà N?i – L?ng S?n cho bi?t: Khi th?y ?èn ch?p vàng, nh?ng lái xe nh? chúng t?i s? bi?t ?ay là khu v?c d? x?y ra va ch?m và tai n?n giao th?ng, t? ?ó ch? ??ng gi?m t?c ?? và chú y quan sát ?? ??m b?o an toàn.

  Có th? th?y r?ng, vi?c l?p ?èn ch?p vàng c?nh báo trên các tuy?n qu?c l? ?? mang l?i hi?u qu? tích c?c trong vi?c ng?n ng?a tai n?n, va ch?m giao th?ng. ??ng th?i ?giúp ng??i dan có y th?c h?n khi tham gia giao th?ng, h?n ch? m?c th?p nh?t các v? tai n?n ?áng ti?c có th? x?y ra.

  ?

  S? ?i?n tho?i: 0086 13510097455

  Skype: ethan7455

  Email: ethan@guangantech.com

  Send your message to us:

  INQUIRY NOW
  • * CAPTCHA: Please select the Car


  Post time: Dec-28-2019
  INQUIRY NOW
  • * CAPTCHA: Please select the Plane

  国外在线视频网站